Podmienky ochrany súkromia

Podmienky spracúvania osobných údajov v rámci iniciatívy „Odstráňme bariéry“

Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ v rámci formuláru na webovej stránke www.odstranmebariery.sk (ďalej len ako „formulár“) udeľujete politickému hnutiu Progresívne Slovensko, so sídlom Grösslingová 2468/51, 811 09 Bratislava, IČO 51224836, zapísanému v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. SVS-OVR1-2017/039325 (ďalej len ako „PS“ alebo „prevádzkovateľ“), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“), výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov uvedených vo formulári, v rozsahu:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Osobné údaje, ktoré poskytnete PS v rámci našej ďalšej prípadnej komunikácie v rámci kampane „Odstráňme bariéry“.

Ak ste vo formulári súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov na účel vykonania kampane „Odstráňme bariéry“, budeme vaše osobné údaje spracúvať len v rámci činností súvisiacich s touto kampaňou.

Ak ste vo formulári súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov aj na účel zasielania informácií o ďalších aktivitách PS, budeme vaše osobné údaje spracúvať aj na účely priameho marketingu súvisiaceho nielen s kampaňou „Odstráňme bariéry“, ale aj s ďalšími aktivitami PS.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účel vykonania kampane „Odstráňme bariéry“ udeľujete na dobu troch rokov. Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účel zasielania informácií o ďalších aktivitách PS udeľujete na dobu neurčitú. Ktorýkoľvek z vyššie uvedených súhlasov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

V súvislosti s udelením vášho súhlasu/súhlasov so spracovaním osobných údajov v rámci formuláru vás chceme informovať o vašich právach, ktoré vám ako dotknutej osobe vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov:

 • Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii; ak je to možné, o dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia.
 • Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, ako aj právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, alebo požiadať o obmedzenie ich spracúvania.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, po doručení odvolania nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať podľa § 100 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail [email protected].

Súhrn dôležitých informácií:


Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Progresívne Slovensko, so sídlom Grösslingová 04, 811 09 Bratislava, IČO 51224836, zapísané v Registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. SVS-OVR1-2017/039325

Účel:

 1. vykonanie kampane „Odstráňme bariéry
 2. zasielanie informácií o ďalších aktivitách PS - priamy marketing

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Osobné údaje, ktoré poskytnete PS v rámci našej ďalšej prípadnej komunikácie v rámci kampane „Odstráňme bariéry

Cookies tretích strán

Do webovej stránky www.odstranmebariery.sk sú integrované tzv. cookies tretích strán, t. j. služby Google Analytics, Facebook Pixel a Mouseflow, ktoré vytvárajú a využívajú aj ich poskytovatelia. Spomenuté služby na stránke využívame z dôvodu, že ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Používaním webovej stránky www.odstranmebariery.sk vyjadrujete súhlas s použitím uvedených „cookies tretích strán“ v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača.

Kontaktná adresa prevádzkovateľa:

[email protected]

Kompetentný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - www.dataprotection.gov.sk

Akékoľvek prípadné budúce zmeny vyššie uvedených informácii budú publikované na tejto webovej stránke www.totovamneprejde.sk, a ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

V Bratislave, dňa 02. 01. 2023